دیشب به عزم شوق به می ناب برافروختم جام

تا مشتی زنم بر غم و غصۀ ایام

چو نور امید برافروخت می بر من

اثیر زین پس نکند لباس گران غم  بر تن